• יו"ר: ד"ר יואל רייטר
  • גזבר: פרופ' ריבי טאומן
  • מזכיר: פרופ' אביב גולדברט
  • מנכ"ל: פרופ' אורנה ציסינסקי
  • מרכז ועד: פרופ' יצחק ברוורמן
  • ועדה מדעית: מר אורי מנדלקורן, פרופ' איריס חיימוב, ד"ר אלכס גיללס-הלל
  • ועדת ביקורת: פרופ' אשר טל, ד"ר לילך קמר, ד"ר שמואל גולדברג
תקנון החברה הישראלית לחקר השינה

תקנון החברה הישראלית לחקר השינה והפרעותיה

פרק א': הוראות יסוד

שם החברה
החברה תיקרא "ההסתדרות הרפואית בישראל- החברה הישראלית לחקר השינה והפרעותיה" ובשמה הלועזי: ""The Israeli Medical Association-The Israeli Society for Sleep Research and Sleep Disorders”

הקשר להסתדרות הרפואית- תוקף וסמכות:

א. החברה הינה חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (להלן: הר"י) מוקמת מתוקף תקנות הר"י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלו.
ב. כל תקנה מתקנות החברה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י, מדיניותה או פעולותיה- בטלה מעיקרה.
ג. כל החלטה מהחלטות החברה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י, מדיניותה או החלטותיה- בטלה מעיקרה.
ד. שם החברה בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים שונים מטעם החברה, יכלול את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בצורה מפורשת.

מטרות החברה הישראלית לחקר השינה

1. הענקת מסגרת ארגונית ומקצועית לעוסקים ברפואת השינה ובחקר השינה בישראל.
2. להוות את המסגרת הקלינית המקצועית ברפואת שינה ולפעול לקידום רפואת השינה בישראל ובכלל זאת ע"י קביעת אמות מידה מקצועיות, פרסום הנחיות קליניות וריכוז השתלמויות מקצועיות, בשיתוף ובתאום עם האגף למדיניות רפואית בהר"י.
3. עידוד וקידום המחקר בשינה והפרעותיה בישראל, בתחומי המחקר הבסיסי והקליני, ובכלל זה ריכוז כנסים מדעיים.
4. ייצוג מקצועי של תחום רפואת השינה מול גופים סטטוטוריים, רגולטוריים ומבטחי בריאות, בתאום עם הר"י.
5. קביעת אמות מידה אתיות להתנהלות מול גורמים מסחריים, על-פי כללי האמנה של הר"י והחברות המסחריות ובתאום עם הלשכה לאתיקה של הר"י והפורום לבחינת הקשר שבין הרופאים לחברות מסחריות בהר"י.
6. קשירת קשרים עם גופים העוסקים בנושאים אלו בחו"ל וייצוג חברי החברה כלפי פנים וחוץ.
7. לפעול ביחד עם הר"י להכרה במקצוע כמקצוע על.
8. לשם השגת מטרות אלו רשאית החברה לפעול בכל דרך חוקית, ובכלל זה להטיל מיסים.

פרק ב': חברות

9. בחברה יהיו שלושה סוגים של חברים: חבר מן המניין, חבר נלווה וחבר כבוד.
א. כחבר מן המניין יוכל להתקבל כל רופא חבר הר"י, חוקר בתחום השינה, איש-מקצוע בתחום מדעי החברה (כגון פסיכולוג, נוירופסיכולוג, סוציולוג, עובד סוציאלי), מדעי החיים (כגון פיזיולוג, פרמקולוג), מדעים מדוייקים (מהנדס), טכנאי ראשי במכון לרפואת שינה וכל איש מקצוע אחר המעוניין בנושא, ואשר חברותו אושרה על ידי ועד החברה ועונה על הקריטריונים הבאים:
1) רופא חבר הר"י. כחבר מן המניין יוכל להתקבל גם רופא שיניים מומחה בעל עניין מיוחד או עוסק באופן מיוחד בטיפול בהפרעות שינה אשר יצהיר בכתב (בטופס יעודי) על כך שהוא בעל עניין מיוחד או עוסק באופן מיוחד בטיפול בהפרעות שינה
2) חוקר בתחום השינה – חוקר בעל תואר שני לפחות אשר קשור עם מוסד להשכלה גבוהה (אוניברסיטה, מכללה, מרכז רפואי אקדמי) ואשר יצהיר שתחום השינה הוא תחום מרכזי בעבודתו המחקרית או שפרסם לפחות 4 מאמרים (מחקרים) בתחום השינה כחוקר מוביל ב- 10 השנים האחרונות בעיתונות מקצועית בינלאומית.
3) אנשי מקצוע בתחומי מדעי החברה, מדעי החיים או מדעים מדויקים אשר יצהירו שעיקר עיסוקם המקצועי הוא בתחום השינה ואשר מועסקים בתחום במשרה פעילה.
4) טכנאים ראשיים ומפענחי בדיקות השינה אשר משמשים בתפקידם לפחות במשך שנתיים.
ב. כחבר נלווה - יוכל להתקבל טכנאי לילה, אחות, סטודנט וכן בעלי המקצוע אשר מופיעים בסעיף 9א' לעיל אשר אינם עונים על הקריטריונים לחברות מן המניין. לחברים הנלווים לא תהיה הזכות לבחור ולהבחר למוסדות החברה או להשתתף בהצבעות באסיפה הכללית. החברים הנלווים ישלמו דמי חבר מופחתים.
ג. חבר כבוד – האסיפה הכללית של החברה רשאית לבחור חברי כבוד לפי הצעת הועד וברוב של שני שלישים של החברים. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר בחברה.

נהלי קבלה אל החברה הישראלית לחקר השינה
10.
א. הרוצה להתקבל כחבר בחברה יגיש לוועד החברה טופס בקשה בצירוף המלצות בכתב של 2 חברים מן המניין ומסמכים לאישור עמידתו בקריטריונים (תעודת מומחה, קורות חיים, מכתב המאשר תפקיד במכון לרפואת שינה וכדו').
ב. כוועדת קבלה ישמשו 3 חברים: שני חברי וועד ויו"ר הוועדה המדעית-קלינית (או חבר אחר מהוועדה המדעית-קלינית לפי החלטתו של יו"ר הוועדה המדעית-קלינית).
ג. הטופס ייבדק ע"י ועדת הקבלה על פי הקריטריונים הנ"ל. החברות וסוגה יקבעו בהתאם.
ד. הוועד ידון גם בפניות חריגים, כלומר אנשים אשר אינם עונים על הקריטריונים במלואם, אך יש מקום לשקול לקבלם לחברות נלווית או מן המניין. חבר אשר מבקש לקבלו למרות שאינו עומד בתנאי הסף יפנה בקשה לקבלה חריגה תוך הסבר מדוע יש לקבלו כחבר, בצרוף המלצות ומסמכים נלווים כמפורט לעיל.

11. מגיש הבקשה הופך להיות חבר בחברה לאחר שחברותו אושרה ברוב דעות ע"י ועדת הקבלה ולאחר שיחתום על הצהרה לפיה הוא מתחייב למלא אחר תקנות החברה.

12. אם ועדת הקבלה החליטה לדחות בקשת הצטרפות עליה לנמק את החלטתה ולמסרה בכתב למועמד, לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון טענותיו בפניה. למגיש הבקשה יש זכות ערעור על החלטה שלילית של הוועדה. עליו להגיש את הערעור תוך חודש ימים מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה. ערעור יוגש ליו"ר החברה. הערעור יידון בפני מליאת האסיפה. ההחלטה תתקבל ברוב פשוט. ההליך יהיה נתון לבקרה של ועדת הביקורת של החברה. ניתן לערער על החלטת האספה בפני ביה"ד של הר"י.

הפסקת חברות
13. חברותו של חבר תופסק במקרים הבאים:
א. עם ביטול החברות מצד החבר, עליה יודיע החבר בכתב ליו"ר החברה.
ב. עם קבלת החלטת האסיפה לפי הצעת הוועד על הפסקת חברותו של החבר בחברה בכל אחד מן המקרים הבאים:
1) אם שוכנעה כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלתו כחבר.
2) אם החבר לא שילם את מיסי החבר או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה כדין במשך שנתיים, על אף שניתנו לו 3 אזהרות בכתב מאת ועד החברה ובלבד שחלפו 30 יום לפחות בין אזהרה לאזהרה.
3) אם שוכנעה האסיפה כי החבר הפר את משמעת החברה או את תקנות החברה/הר"י בזדון, או גרם נזק חומרי, או נזק מוסרי, או נזק אתי לחברה או להר"י, או הורשע כדין בעבירה שיש עמה קלון ע"י בימ"ש מוסמך או ועדת האתיקה או ביה"ד של הר"י.
ג. עקב הפסקת חברותו של חבר בהר"י (לרופאים בלבד).
ד. בכל מקרה שתעמוד לדיון באסיפה שאלת הוצאת חבר מהחברה, יקבל החבר הנוגע בדבר הודעה מתאימה בכתב על מועד הדיון באסיפה ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפניה ולטעון את טענותיו. על החלטות האספה על הפסקת החברות ניתן לערער לביה"ד של הר"י. יציאת חבר מהחברה אינה משחררת אותו ממילוי התחייבויותיו הכספיות שהוטלו עליו לפני ביטול החברות.

זכויות וחובות
14. כל חבר זכאי להשתתף בכינוסי החברה. זכות ההצבעה באסיפות כלליות מוקנית רק לחברים מן המניין. למוסדות החברה ייבחרו רק חברים מן המניין.

פרק ג': הארגון הפנימי
15. מוסדות החברה
1) אסיפה כללית
2) ועד בן 5 חברים הכולל יו"ר, מנכ"ל, מזכיר, גזבר, מרכז. על פי תקנון הר"י היו"ר, המזכיר והגזבר חייבים להיות רופאים חברי הר"י. לפיכך המנכ"ל ומרכז הוועד ייבחרו רק מבין החברים מן המניין שאינם רופאים.
3) ועדת בקורת
4) ועדה מדעית-קלינית

16. אסיפה כללית רגילה
אסיפה כללית רגילה של החברה תתקיים לפחות אחת לשנה בעת הכנוס התקופתי של החברה. הועד יכנס את האסיפה.

17. אסיפה כללית שלא מן המניין
הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בהתאם לצורך. בנוסף הוא חייב לכנסה אם יידרש לעשות זאת ע"י 25% מהחברים מן המניין בחברה ו/או דרישת האסיפה ברוב של שני שלישים, וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה.

18. אסיפה כללית ומניין חוקי
כל אסיפה כללית, בין אם רגילה ובין שלא מן המניין, תהא חוקית אם נתקיימו כל התנאים כדלקמן:
א. נשלחו הזמנות לכל חברי החברה לפחות 30 יום לפני המועד שנקבע.
ב. השתתף בה שליש לפחות של חברי החברה, אם בזמן הקבוע לא התאסף מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית לחצי שעה ותתכנס באותו מקום הקבוע בהזמנה ותהיה חוקית בכל מספר המשתתפים.

19. סדר יומה של אסיפה כללית
הודעה על אסיפה כללית או דרישה לכנסה תפרט את סדר יומה. נושא שלא נכלל בסדר היום, לא ידון באסיפה, אלא אם כן האסיפה תחליט על כך ברוב פשוט של מספר המשתתפים.

20. כל אסיפה כללית תבחר יו"ר ומזכיר לאסיפה. בחירת היו"ר והמזכיר תנוהל ע"י יו"ר החברה ובהעדרו ע"י אחד מחברי הועד אשר ייקבע ע"י היו"ר.

21. היו"ר של האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה. הוא חייב לדחותה אם נדרש לזאת ע"י רוב הנוכחים באסיפה.

22. החלטות
החלטת האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות.

23. הצבעות
א. זכות הצבעה תנתן רק למי שיהיה חבר מן המניין בחברה לפחות 4 חודשים לפני מועד הבחירות, ואין לו חובות כספיות כלפי החברה. את תשלום דמי החבר יש להשלים עד 30 יום לפני מועד הבחירות.

ב. כללים אלו חלים הן לגבי הצבעות לבחירת בעלי תפקידים והן לגבי הצבעות בנושאים אחרים.
ג. הצבעות בבחירות למוסדות החברה, הצבעות על הוצאת חבר מן החברה או על ערעור מועמד לחברות שבקשתו להתקבל כחבר בחברה נדחתה ע"י ועדת הקבלה תהיינה הצבעות חשאיות.
ד. ההצבעות באסיפה הכללית שאינן בנושאים הנ"ל תוכלנה להתבצע בהרמת יד, על פי החלטת הועד, אם הגיע למסקנה שלא קיימת סיבה לעריכת הצבעה חשאית. בכל מקרה תתבצע הצבעה חשאית אם נדרשה הצבעה כזו ע"י לפחות רבע ממספר המשתתפים.

24. דעות שקולות
א. היו דעות שקולות – יכריע יו"ר האסיפה הכללית.
ב. היו דעות שקולות בבחירות לועד החברה – יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. אם גם בסיבוב שני תהיה תוצאה שוויונית, תקבע ועדת הבחירות רוטציה בהסכמת הנבחרים. אם לא תהיה הסכמה תבצע ועדת הבחירות הגרלה

25. תפקידה של האסיפה הכללית
א. בחירת מוסדות החברה (למעט במצב בו הוחלט על מסלול של בחירות אלקטרוניות שאינו קשור בהכרח לעיתוי אסיפה כללית).
ב. שמיעת דו"ח מפעולות הועד וקבלת דו"ח כספי, החלטה על אישור או אי אישור הדו"חות.
ג. החלטות על כל סעיף אחר שיקבע הועד או שיובא על ידי חברי האסיפה הכללית.
ד. החלטות על הפסקת חברות

26. בחירות (נוהל הבחירות מפורט בנספח לתקנון זה)
א. הבחירות תתנהלנה ב-6 ערוצים נפרדים ומקבילים:
1) ליו"ר החברה (מבין מועמדים רופאים חברי הר"י בלבד).
2) למנכ"ל החברה (מבין המועמדים שאינם רופאים בלבד).
3) לשני חברי ועד (לתפקידי מזכיר וגזבר בהתאם לקביעת הועד הנבחר, ראה סעיף 27 להלן, מבין מועמדים רופאים חברי הר"י בלבד).
4) למרכז הועד (מבין מועמדים שאינם רופאים).
5) לשבעה חברי הועדה המדעית-קלינית.
6) לשלושה חברי ועדת הביקורת.
ב. כפל תפקידים
1) חבר בחברה יכול להיות לכהן בו זמנית רק באחד ממוסדות החברה (אלו המפורטים בסעיף 26א' לעיל).
2) חבר מן המניין רשאי להציג מועמדות ליותר מתפקיד אחד (לדוגמא, ועד החברה וועדה מדעית-קלינית). אם יבחר ליותר מתפקיד אחד, יודיע החבר מייד עם היוודע תוצאות הבחירות באיזה מהתפקידים הוא בוחר.
ג. רשאים להצביע חברים מן המניין בלבד כמפורט בסעיף 23. כל החברים מן המניין רשאים להצביע בכל אחד מערוצי הבחירות.
ד. זהות המצביע תאומת מול רשימת החברים מן המניין בעלי זכות הצבעה שתוכן לקראת האסיפה.
ה. בחירות באמצעים אלקטרוניים באמצעות המערכת שפותחה ע"י הר"י, לא תתבצענה בהכרח במסגרת האסיפה הכללית.
27. בעלי תפקידים בחברה:
הועד
הועד נבחר ע"י האסיפה כללית בבחירות חשאיות.
א. יו"ר - היו"ר ייבחר באסיפה הכללית ברוב של חברים מן המניין בעלי זכות הצבעה, לכהונה בת שלוש שנים. מתפקידו לייצג את החברה מול הר"י, בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד החברה ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן. בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר החברה.
היו"ר ייבחר מחדש לתפקידו לכל היותר פעם אחת (לכל היותר שתי תקופות כהונה רצופות). יו"ר יוצא יוכל להבחר שוב רק לאחר שאחר\ים שימש\ו בתפקיד זה לפחות שתי תקופות כהונה.
ב. מנכ"ל – ייבחר באסיפה הכללית ברוב של חברים מן המניין שאינם רופאים בעלי זכות הצבעה, לכהונה בת שלוש שנים. תפקידי המנכ"ל זהים לתפקידי היו"ר למעט ייצוג החברה מול הר"י. חלוקת התפקידים בין היו"ר למנכ"ל תיקבע ביניהם. המנכ"ל ייבחר מחדש לתפקידו לכל היותר פעם אחת (לכל היותר שתי תקופות כהונה רצופות). מנכ"ל יוצא יוכל להבחר שוב רק לאחר שאחר\ים שימש\ו בתפקיד זה לפחות שתי תקופות כהונה.
ג. מזכיר - מזכיר החברה ייבחר ע"י הועד, בישיבתו הראשונה מבין חברי הועד ברוב קולות. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות החברה והועד, לבצע את התכתבויות החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם. כמו-כן, עליו להודיע לחברים על קיומן של פגישות ואסיפות. בהיעדר המזכיר ימלא את מקומו היו"ר או הגזבר.
ד. גזבר – גזבר החברה ייבחר מבין הרופאים החברים מן המניין על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות, ויהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי החברה, לניהול התנועות הכספיות של החברה ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. הפעילות הכלכלית של החברה תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו. בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.
ה. מרכז הועד ייבחר מבין החברים מן המניין שאינם רופאים. יהיה אחראי על הפעילות השוטפת של הועד, יבצע מעקב לגבי התקדמות פעילויות הועד והחברה כולה, ידאג לקבל דוחות ולהשלמת משימות הן של הועד והן כאלו שהוטלו על חברים אחרים, יהיה המתאם בין הועד לועדות משנה (כגון הועדה המדעית-קלינית).
ו. אסיפה שלא מן המניין שזומנה למטרה זו רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו.
ז. אם התפטר יו"ר החברה, יחליף אותו חבר הועד שנבחר במספר הקולות הרב ביותר. לועד ייכנס הבא בתור לפי תוצאות ההצבעה בבחירות לועד. המינוי החדש יהיה רק עד מועד האספה הבאה בה יתקיימו בחירות חדשות ליו"ר החברה.
ח. אם התפטר חבר ועד - ייכנס לועד הבא בתור לפי תוצאות ההצבעה בבחירות לועד.
ט. אם התפטרו כל חברי הועד וימאנו להמשיך בתפקידם עד למועד האסיפה הכללית הרגילה הבא, תכונס אסיפה מיוחדת שתיועד רק לבחירת חברי ועד חדשים, וזאת תוך 60 יום ממועד ההתפטרות בפועל. האחריות על כינוס האסיפה ובכלל זאת הודעה לכל החברים מן המניין בעלי זכות הצבעה היא על יו"ר החברה ומזכיר הועד המתפטר.

28. החלטות הועד מתקבלות ברוב דעות. במקרה של חוסר הכרעה בגלל שוויון בקולות, זכאי יו"ר החברה להצבעה כפולה (קול כפול). הפעלת קול כפול היא לשיקולו של יו"ר הועד.
הוועד יתעד את החלטותיו והנימוקים שבצידם, בפרוטוקולים כתובים.
29. יו"ר החברה מכנס את ישיבת הועד וקובע את סדר היום. הישיבות חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות שלושה מחברי הועד, כולל היו"ר.

30. תפקידי הועד הם: ייצוג חברה, ארגון כנסים, הוצאה לפועל של החלטות האסיפה הכללית, דיווח לאסיפה הכללית, אישור הוצאות ע"י יו"ר ומזכיר הועד. על הגזבר לדווח על ההוצאות ועל ההכנסות לאסיפה הכללית. הועד יטפל בכל הבעיות במסגרת מטרות החברה שלא יוחדו בתקנון זה לגוף אחר.

31. ועד החברה לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.

32. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות תפקיד על סמך החלטת ועד, המעוגנת בפרוטוקול ישיבה והמצאת קבלות וחשבוניות.

33. חבר ועד החברה שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה, ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.

34. ועד החברה מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של החברה, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון החברה או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

35. יו"ר החברה רשאי להסמיך את המזכיר או את הגזבר לבצע בשמו פעולות מסוימות שהן בתחום סמכותו ולחתום בשמו על כל הקשור בפעולות אלו.

36. ועדת ביקורת - האסיפה הכללית תבחר 3 חברים שישמשו כועדת הביקורת. תפקידי הועדה יהיו לבדוק את העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות החלטותיה.

37. הועדה המדעית-קלינית
א. לוועדה המדעית-קלינית יכול להבחר כל חבר מן המניין בחברה. בועדה יהיו 7 חברים, מתוכם לפחות 4 יהיו רופאים בעלי ניסיון ברפואת שינה.
ב. הועדה תבחר יו"ר מתוך חבריה לא יאוחר מחודש מאז הבחירות למוסדות החברה. היו"ר יכהן בתפקידו 3 שנים.
ג. בתחום המדעי: הועדה תהיה אחראית על הנושאים המדעיים של החברה ובכלל זה על ארגון הכינוסים המדעיים של החברה. הועדה תפעל בתיאום עם הועד.
ד. בתחום הקליני:
1) הועדה תשמש גוף מייעץ לועד החברה בכל הנושאים הקליניים.
2) הועדה תהיה אחראית מבחינה מקצועית לכל הנושאים הקליניים של החברה ובכלל זה גיבוש הנחיות קליניות, הכנת ניירות עמדה, גיבוש סטנדרטים קליניים לדיונים מול גורמים מקצועיים ורגולטורים, ובכלל זאת משרד הבריאות, קופות החולים, מוסדות רפואיים ציבוריים ופרטיים והכל בתאום עם האגף למדיניות רפואית בהר"י.
3) הועדה תהיה רשאית להקים תת-ועדות או קבוצות עבודה אד הוק לנושאים קליניים ולמנות לתת הועדות וקבוצות העבודה חברים מתוך הועדה וכן חברים מן המניין שאינם חברי הועדה.
ה. הועדה תגיש דו"ח פעילות שנתי לועד. באחריות הועד יוצג הדו"ח באספה הכללית ע"י יו"ר הועדה אחת לשנה ויתייחס לתקופה שמתחילה באספה הכללית הקודמת ועד לאספה הכללית בה יוצג.
ו. יחסי עבודה עם ועד החברה:
1) פעילות הועדה תהיה בתיאום עם יו"ר החברה.
2) הועד באמצעות יו"ר החברה ינחה את הועדה לדון ולהגיש המלצות בנושאים מדעיים וקליניים.
3) הועדה תוכל ליזום בעצמה דיונים בנושאים מדעיים וקליניים ולהגיש המלצות ליו"ר החברה. בנוסף, כל חבר בחברה יכול לפנות לועדה ולהציע נושאים מדעיים וקליניים לדיון הועדה. הועדה תעדכן את יו"ר החברה על כל נושא שהיא עוסקת בו.
4) לפי בקשת הועד, תצטרף הועדה לדיוני הועד מול גורמים שונים. הועדה תוכל לבחור נציגים מטעמה לדיונים כאלה.
5) המלצות הועדה יוגשו ליו"ר הועד. הועד רשאי לקבל או לדחות את המלצות הועדה. במקרה שהועד יחליט שלא לקבל את המלצות הועדה, ידווח על כך לכלל החברים.

38. חובות נושאי משרה
נושאי משרה בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה וכלפי הר"י.

פרק ד': כספים:

39. שיעור מיסי החבר יוצע ע"י הועד וייקבע באישור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. כמו כן, בסמכות הועד להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת (כגון דמי השתתפות בכינוס המדעי של החברה) ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי של הר"י. יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם. על המחאות החברה להיות חתימות על ידי שני מורשי חתימה.
תקציב החברה וגובה המס שיוטל על חבריו יוצעו ע"י הועד.
40. מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון החברה בבנק, וּועד החברה ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

41. העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה בחברה לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות, ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן. (במקרה שהוגש ערעור על תוצאות הבחירות, תתבצע החלפת מורשי החתימה עד 30 יום ממועד קבלת ההכרעה הסופית בעניין התוצאות).

פרק ה': כינוס מדעי:

42. כינוס מדעי יתקיים לפחות פעם בשנה באחריות הוועד והוועדה המדעית-קלינית. השתתפות בכינוס תהיה פתוחה לכל. ייגבה תשלום נפרד כדמי השתתפות בכינוס. לא תהיה מניעה לבעלי עניין מסחרי להשתתף בכינוסים המדעיים או כינוסים אחרים בחסות החברה, אולם הם אינם רשאים להשפיע או להצביע בעניינים מדעיים או ארגוניים כלשהם. קבלת חסויות תהיה תואמת את כללי האמנה שנחתמה בין הר"י לבין החברות המסחריות ותתואם מול הפורום לבחינת הקשר בין רופאים לחברות מסחריות בהר"י.

פרק ו': אתיקה:

43. החברה הישראלית לחקר השינה ומוסדותיה הנבחרים מייצגים את תחום רפואת השינה מטעם הר"י בישראל ומחוצה לה.
א. חבר בחברה לא יפעל כנגד החלטות החברה לאחר קבלתן ובכלל זה במגעים מול גורמים רשמיים, כגון משרדי ממשלה, קופות חולים ומבטחי בריאות אחרים, מוסדות אקדמיים.
ב. חבר אשר מבקש לפעול באופן עצמאי בנושאים מקצועיים או ארגוניים אשר הם בתחום האחריות של החברה, כדי לקדם נושאים באופן עצמאי, יפעל כך רק לאחר שקיבל לכך אישור בכתב מוועד החברה. הפנייה לקבלת אישור כזה תעשה בכתב אל יו"ר הועד.
ג. ניגוד אינטרסים:
1) חבר בחברה לא יפעל בשם החברה ולא ייצג אותה בנושאים שיש לו בהם באופן ישיר או עקיף ענין או הנאה חומרית או מסחרית.
2) חבר בעל תפקיד בחברה לא יקדם מחוץ לחברה נושא שיש לו בו באופן ישיר או עקיף ענין או הנאה חומרית או מסחרית תוך שהוא משתמש לצורך הקידום בתפקידו או בתוארו כבעל תפקיד בחברה.
3) חבר בחברה אשר יש לו ענין ישיר או עקיף או הנאה חומרית או מסחרית בנושא לא ייזום דיון בנושא במוסדות החברה.
4) גילוי נאות - חבר בחברה יודיע מראש על כל ענין ישיר או עקיף או הנאה חומרית או מסחרית שיש לו בנושא, אם הוא משתתף בדיון כלשהו שמתקיים בחברה ואשר יש לו נגיעה לנושא.
5) נושא משרה בחברה, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת החברה ו/או הר"י - רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.
6) ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד החברה בהחלטה מנומקת, שנתקבלה ברוב קולות.
7) על החלטת האסיפה הכללית או ועד החברה ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י, והחלטתו תהיה סופית
ד. חבר אשר יפעל נגד החלטות החברה מול גורמים כנ"ל, תופסק חברותו בחברה, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו, וההודעה על כך תועבר להר"י ולגורמים רלוונטיים נוספים, לפי העניין על פי סעיף 13 לעיל.

פרק ז': שינוי תקנון:

44. האסיפה הכללית רשאית לאשר את התקנון ואת השינויים בו.
א. כל הצעה לשינוי התקנון תומצא בכתב ע"י הועד לחברים עד 30 יום לפני מועד האסיפה הכללית שבה תידון הצעת השינוי.
ב. הצעת השינוי לתקנון תתקבל באסיפה הכללית (מן המניין או שלא מן המניין) אם הצביעו בעדה מחצית מחברי החברה או שני שלישים מהנוכחים באותה האסיפה (בעלי זכות הצבעה).
45. שינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה, ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.
46. ועד החברה ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

פרק ח': פירוק החברה:

47. הועד יכול להביא בפני האסיפה הכללית הצעה לפירוק החברה.
א. על הועד להמציא הצעה מעין זו לחברים לא יאוחר מחודשיים לפני האסיפה הכללית. החלטה על פירוק החברה מתקבלת בהצבעה חשאית וברוב של שני שלישים ממספר המשתתפים באסיפה הכללית.
48. במקרה של פירוק החברה, יועבר רכוש החברה לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה. נכסי החברה ורכושה משמשים אך ורק למטרות החברה ואינם מחולקים בין חברי החברה.
49. פרשנות
א. סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.
ב. כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

נספח
נוהל בחירות בחברה

1. הבחירות תתבצענה כבחירות ישירות ליו"ר החברה, מנכ"ל החברה ולשאר חברי הוועד- 2 מבין הרופאים ו-1 שאינו רופא, ל-3 חברים בועדת בקורת, ולועדה המדעית-קלינית.

2. 90 ימים טרם עריכת בחירות בחברה, ימנה ועד החברה ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה בחברה.

3. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי החברה בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקידי היו"ר, המנכ"ל ו/או לתפקיד חבר בוועד החברה, ועדת בקורת, ועדה מדעית-קלינית , ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחירות.

4. הבחירות תהיינה חשאיות. הוועד וּועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה הכללית או, לחלופין, כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.

5. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, על-פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון החברה.

6. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה לפחות את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.

7. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.

8. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.

9. עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה). בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.

10. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.

11. חבר שנבחר ליותר מגוף אחד ממוסדות החברה יפנה את מקומו באחד התפקידים, על-פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.

12. אם מספר המועמדים לגוף נבחר זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון החברה, ניתן לאשר את הרכב אותו הגוף בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה בחברה.

13. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי החברה ולהר"י.

14. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון החברה.

15. ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של החברה. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.

16. האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד החברה.